SK EN

Všetko pre Váš krajší nábytok ...

Všetko pre Váš krajší nábytok ...

Podmienky predaja

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Interex PLUS, s.r.o. sa vzťahujú na nákup v eshope na stránke www.interex.sk. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Interex PLUS, s.r.o., Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, IČO: 34 118 021.

1. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vlastnosťami tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná predávajúcim a na e-mail kupujúceho bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.interex.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku predávajúci považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky kupujúci uvedie meno, priezvisko, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu s týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom

5. Dodacia lehota je spravidla do 2 pracovných dní. O presnom termíne dodania spolu s presnou cenou dopravy bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. Pri tovare, ktorý je na objednávku bude kupujúci informovaný o termíne dodania, avšak tovar bude objednaný až po zaplatení zálohovej faktúry. Cena tovaru na predajni sa može líšiť od ceny na E-shop.

6. Kupujúci si môže tovar prevziat osobne na predajni spoločnosti Interex PLUS, s.r.o. na Zlatovskej 1326, 911 05 Trenčín alebo si vyberie možnosť doručenia kuriérom. V prípade výberu dodaniu tovaru kuriérom, udeľuje kupujúci predávajúcemu právo odovzdať tomuto prepravcovi nutné minimum osobných údajov kupujúceho pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón). Tovar pri osobnom odbere je rezervovaný po dobu 7 kalendárných dní.

7. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať jej obal. V prípade viditeľného poškodenia je nutné spísanie Zápisu o škode na zásielke s kuriérom. Ak zákazník preberie viditeľne poškodený tovar (zmena tvaru, poškodený obal), zaniká nárok na reklamáciu. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.

8. Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci znáša v plnom rozsahu náklady na vrátenie tovaru. Vrátený tovar sa nezasiela na dobierku, predávajúci takúto zásielku nepreberie.

9. Predávajúci sa zaväzuje po prevezatí tovaru späť do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy uhradiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar na jeho bankový účte pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

10. V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

12. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.

13.Ochrana osobných údajov spotrebiteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.Zákazník resp. kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

15. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

16. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.3.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Záruka a servis


1. Spotrebiteľ obdrží k nákupu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Konkrétne záručné a servisné podmienky vybraných produktov sú uvedené v príslušných záručných listoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - nie zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť REKLAMAČNÝ PROTOKOL poprípade doložiť fotodokumentáciu vady. Zjavné vady, poškodenie tovaru a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je odberateľ povinný oznámiť predávajúcemu okamžite po ich prevzatí.

 

Prihlásenie